image_print

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ ॐ तत् सत्…. ☆ श्रीशैल चौगुले ☆

श्रीशैल चौगुले  कवितेचा उत्सव  ☆ ॐ तत् सत्… ☆ श्रीशैल चौगुले ☆ (७२५व्या ज्ञानेश्वरीस ज्ञानचरणनत् ज्ञानेश ज्ञानसमृध्दी शुभेच्छार्पण !) त्रिगुणे त्रैलोक्यज्ञानी ब्रम्हांड बीज सुखांनी ज्ञान देई ज्ञानेश्वरी ओवी-श्लोकादि मुखांनी.---   पसायदान श्रेष्ठ संत ज्ञानेश ज्येष्ठ देव लोक प्रसन्न कृपासेवेशी पृष्ठ.---   ताटी उघडी तव कष्ट जीवाशी डंक मुक्ता होई माऊली ऐसा ज्ञानी निःशंक.---   अठरा अध्यायादि मोक्षप्रबंध वर जन्म-मृत्यू रहस्य टिका गीता सादर.---   सकळ मानवासी कर्म-भक्ती साक्षात प्रत्यक्ष लिही ज्ञाना महात्म्य युगे बोलती आम्ही बालके गुन्हा.------ © श्रीशैल चौगुले मो. ९६७३०१२०९०. ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈ ...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ रंजना जी यांचे साहित्य # 155 – गुरूकृपा योग ☆ श्रीमती रंजना मधुकरराव लसणे ☆

श्रीमती रंजना मधुकरराव लसणे   कवितेचा उत्सव  ☆ रंजना जी यांचे साहित्य # 155 – गुरूकृपा योग ☆ श्रीमती रंजना मधुकरराव लसणे ☆ ☆ सौभाग्ये लाभला। गुरूकृपा योग। सरतील भोग। जन्मांतरी।।१।।   प्रेमे बाळकडू। पाजते माऊली। संस्कार सावली। आद्यगुरू।।२।।   जीवनाचा वारू। सावरण्या दृष्टी। संगे प्रेमवृष्टी। पितृछत्र।।३।।   ज्ञान विज्ञानाची। उजळली ज्योत। ज्ञानमयी स्रोत। गुरूजन।।४।।   बहुव्यासंगी ते। माझे गुरूजन। ठेवा ज्ञानधन। दिधलासे।।५।।   ज्ञान मकरंद। असे चराचरी। मधुमक्षी परी। ध्येय हवे।।६।।   अनंत स्वरुपे। गुरू माऊलीची। वाट प्रकाशाची। नित्य दावी।।७।।   गुरूपदी हवी। श्रद्धा भक्ती खरी। तेव्हा मुक्ती चारी साधतील।।८।।   गुरूकृपा योग। परीस दुर्लभ। जीवन सुलभ। सर्वार्थाने।।९।।  ☆ ©  रंजना मधुकर लसणे आखाडा बाळापूर, जिल्हा हिंगोली 9960128105 ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ डोली… ☆ मेहबूब जमादार ☆

मेहबूब जमादार   कवितेचा उत्सव  ☆ डोली… ☆  मेहबूब जमादार ☆ सालोसाल चढती गड  जरी  तुटतात पाय तुडविती   त्याच वाटा सवे  लेक आणि  माय —   वारा  शहराचा  तसा  इथं फिरलाचं नाही दार  शाळेचे कुणीही  त्यांना उघडले  नाही —   कधी भेटतो प्रवासी किती अर्जव करून दोन वेळेच्या  पोटाला मिळे  भाकरी  कष्टून —    त्यांनी पाहिलेच  नाही   जग वेगळे बाहेर  डोलीतच  जीव  सारा   नाही वेगळं माहेर —   अशा  कित्येक पिढ्यांनी फक्त डोलीच वाहिल्या डोली वाहता वाहता जशा आल्या  तशा गेल्या —   डोली वहायाची रोज  डोली दिसते स्वप्नात डोलीत बसलंय कोण  त्यांना नसतं माहित —   दिसेना का  शासनाला त्यांच्या हृदयाचा पीळ ?  सारं  दिसले  तरीही  त्याचा  नुसताच  खेळ —    © मेहबूब जमादार मु. कासमवाडी,पोस्ट -पेठ, ता. वाळवा, जि. सांगली मो .9970900243 ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – कविता ☆ विजय साहित्य #177 ☆ मनास वाचूया… ☆ कविराज विजय यशवंत सातपुते ☆

कविराज विजय यशवंत सातपुते कवितेचा उत्सव # 177 – विजय साहित्य   ☆ मनास वाचूया... ☆ कविराज विजय यशवंत सातपुते ☆ ☆ चला लेखणी देखणी करूया शब्द दर्पणी मनास वाचूया ||धृ || ☆ अनुभूतीचा रंग मनोहर भाव भावना शब्द सरोवर मनांगणीचे विश्व सजवूया... ||१|| ☆ वास्तवतेची, शब्द बांधणी कल्पकतेची, कला अग्रणी प्रतिभा शक्ती, अक्षर लिहूया... ||२|| ☆ कविता आहे, फुल बकुळीचे अक्षय लेणे, गुलाब कळीचे कथा, कविता, साहित्य निर्मूया.... ||३|| ☆ साहित्यातील , नवीन वळणे शब्द संपदा, माणूस कळणे नात्यामधले, बंधन जपूया... ||४|| ☆ © कविराज विजय यशवंत सातपुते सहकारनगर नंबर दोन, दशभुजा गणपती रोड, पुणे.  411 009. मोबाईल  8530234892/ 9371319798. ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈ ...
Read More

मराठी साहित्य – इंद्रधनुष्य ☆ गीत ऋग्वेद – मण्डल १ – सूक्त २५ : ऋचा ८ ते १४ — मराठी भावानुवाद ☆ डाॅ. निशिकांत श्रोत्री ☆

डाॅ. निशिकांत श्रोत्री   इंद्रधनुष्य  ☆ गीत ऋग्वेद – मण्डल १ – सूक्त २५ : ऋचा ८ ते १४ — मराठी भावानुवाद ☆ डाॅ. निशिकांत श्रोत्री ☆ ☆ ऋग्वेद - मण्डल १ - सूक्त २५ (वरुणसूक्त) – ऋचा ८ ते १४ ऋषी - शुनःशेप आजीगर्ति : देवता - वरुण  ऋग्वेदातील पहिल्या मंडलातील पंचविसाव्या  सूक्तात शुनःशेप आजीगर्ती  या ऋषींनी वरुण देवतेला आवाहन केलेले  असल्याने हे वरुणसूक्त म्हणून ज्ञात आहे. आज मी आपल्यासाठी वरुण देवतेला उद्देशून रचलेल्या आठ ते चौदा या ऋचा आणि त्यांचे मराठी गीत रुपांतर सादर करीत आहे.  मराठी भावानुवाद :: ☆ वेद॑ मा॒सो धृ॒तव्र॑तो॒ द्वाद॑श प्र॒जाव॑तः । वेदा॒य उ॑प॒जाय॑ते ॥ ८ ॥ नतमस्तक हो सारे विश्व यांच्या आज्ञेत  द्वादश मास, जनवृद्धीचे ज्ञान यांसी ज्ञात गणना कालाची करण्याची कला त्यास अवगत तिन्ही काळ त्यांच्या आज्ञेमध्ये सारे हो नत ||८|| ☆ वेद॒ वात॑स्य वर्त॒निमु॒रोरृ॒ष्वस्य॑ बृह॒तः । वेदा॒ ये अ॒ध्यास॑ते ॥ ९ ॥ सर्वगामी उत्तुंग जयाचा असतो संचार गतीशील पवनाचे आहे सामर्थ्य अति थोर ऊर्ध्व राहती या वायूच्या विभिन्न ज्या देवता  या सर्वांना वरुणदेवते तुम्ही ओळखुनि असता  ||९|| ☆ नि ष॑साद धृ॒तव्र॑तो॒ वरु॑णः प॒स्त्या३ स्वा । साम्रा॑ज्याय सु॒क्रतुः॑ ॥ १० ॥ आज्ञा अपुल्या गाजवूनिया समग्र विश्वावर वरुणदेवता समर्थ करिते सुराज्य जगतावर साम्राज्या...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ खु र्ची ! ☆ श्री प्रमोद वामन वर्तक ☆

श्री प्रमोद वामन वर्तक  कवितेचा उत्सव   🤠 खु र्ची ! 😎 श्री प्रमोद वामन वर्तक गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत चाले माझाच बोलबाला, जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी असे मजवर नेत्यांचा डोळा !   'आराम' नावाची माझी बहीण कुठे हरवली कळत नाही, आजच्या "गोल" भगिनींना तिची कुठलीच सर नाही !   माझ्यावाचून सर्व नेत्यांचा जीव सदा अडकतो घशात, मज मिळवण्या जिवलगांचा करती कधीही विश्वासघात !   रोज जगभरात मजसाठी चाले नवे नवे राजकारण, जनतेला कळणार नाही त्या मागले खरे अर्थकारण !   सर्व जगात एकच भारी आहे नशा माझी विखारी, शेवटी उतरते एकदाची  नेता जाता देवाघरी ! नेता जाता देवाघरी !   © प्रमोद वामन वर्तक ११-०२-२०२३ दोस्ती इम्पिरिया, ग्रेशिया A 702, मानपाडा, ठाणे (प.) मो – 9892561086 ई-मेल – [email protected] ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ सुजित साहित्य #163 ☆ संत कनक दास… ☆ श्री सुजित कदम ☆

श्री सुजित कदम  कवितेचा उत्सव  ☆ सुजित साहित्य # 163 ☆ संत पुरंदर दास…☆ श्री सुजित कदम ☆ कर्नाटक पितामह संत पुरंदर दास व्यासराये गोरविले हाची खरा  हरीदास..! १   शास्त्र शुद्ध संगीताचे अवगत केले ज्ञान आदिगुरू पितामह प्राप्त केला बहुमान...! २   श्रीनिवास नायक हे मुळ नाव या संतांचे सराफीचा व्यवसाय बडे व्यापारी मोत्यांचे...! ३   धनवान  असे जरी वृत्ती कंजूष तयाची आला पांडुरंग दारी घेण्या परीक्षा दासाची...! ४   आला पांडुरंग दारी नथ पत्नीची घेऊन ब्राह्मणाच्या रूपांमध्ये गेला परीक्षा घेऊन...! ५   दान देई ब्राम्हणाला दास पत्नी सरस्वती दान वस्तू विकूनीया शिकविली जगरीती...! ६   केला दासां उपदेश सोडी हव्यास धनाचा दान केले धन सारे मार्ग वैष्णव धर्माचा...! ७   आला विजय नगरी पांडुरंग दुष्टांताने पंथ वैष्णव माधव वाटचाल संगीताने...! ८   ग्रंथ विठ्ठल विजय कथा जीवनाची सारी आत्मा चरीत्र सुरस सुख दुःख घडे वारी..! ९   उगाभोग नी‌ सुळादी काव्य प्रकार दासाचे माया मालव गौळ हे राग दैवी संगीताचे...! १०   भक्ती रचना विपुल पदे कानडी भाषेत भजनाचे अनुवाद झाले विविध भाषेत...! ११   स्वरसाज अभंगाला केले अभंग गायन सुर ताल संगीताने  मुग्ध होती प्रजाजन...! १२     राजा कृष्ण देवराय भक्त झाला या संतांचा केले कार्य सामाजिक कळवळा गरीबांचा....! १३   दास मंडप  प्रसिद्ध तिरूपती मंदिरात देई मंडप बांधून कृष्णदेव उत्साहात...! १४   कर्नाटक प्रांतांमध्ये केला प्रचार प्रसार संत पुरंदर दास संकीर्तन सेवाधार....! १५   पुरंदर विठ्ठल ही नाममुद्रा...
Read More

मराठी साहित्य – चित्रकाव्य ☆ – नाच गं घुमा… – ☆ सौ राधिका भांडारकर ☆

सौ राधिका भांडारकर   चित्रकाव्य   – नाच गं घुमा… – ☆ सौ राधिका भांडारकर ☆ ☆ कपाळावर लाल कुंकवाचा टिळा  गळ्यात काळ्या मण्यांचं डोरलं  हातात हिरव्या बांगड्यांचा चुडा  हेच तुझं रूप समाजाने कोरलं…१  तुझ्या जीवनाच्या दोऱ्या  त्यांनी घेतल्या हातात  झालीस एक कठपुतळी  राहिलीस त्यांच्या धाकात …२ ☆ नाच ग घुमा नाच ग घुमा आखलं तुझं रिंगण  याच्या त्याच्या तालावर  नाचताना हरवलं भावांगण …३ ☆ दार उघड बयो दार उघड  उभा होता उंबरठ्यात नवा विचार  उचल ती कातर कापून टाक दोर  होऊन जाऊ दे तुझ्या मुक्तीचा प्रचार ..४ ☆ © सौ. राधिका भांडारकर ई ८०५ रोहन तरंग, वाकड पुणे ४११०५७ मो. ९४२१५२३६६९ [email protected] ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – मराठी कविता ☆ कवितेच्या प्रदेशात # 184 ☆ मर्मबंधातली ठेव ही… ☆ सुश्री प्रभा सोनवणे ☆

सुश्री प्रभा सोनवणे कवितेच्या प्रदेशात # 184 🌸 मर्मबंधातली ठेव ही… 🌸 सुश्री प्रभा सोनवणे ☆ ☆ तुला पाहिलं एका कार्यक्रमात, त्याच्या बरोबरच! प्रेमलग्न का  ? विचारलं त्याला--- तसं छानसं हसून, 'हो' म्हणाला ! खूप छान वाटली, तुमची जोडी! नंतर.... कुठल्याशा लग्नात... छान सजलेली तू ... एखाद्या स्वप्नसुंदरी...सारखीच ! तू असायचीच त्याच्याबरोबर, असलीस, नसलीस तरीही... अपूर्णच दोघे, एकमेकांशिवाय! "मेड फॉर   इच अदर" अशीच जोडी ‐---- तरीही-- दोघांचं स्वतंत्र अस्तित्व! तुझ्या कसोटीच्या  क्षणीही,  त्यानं तुला असं हळूवार जपताना पाहून , जाणवून जातं, नुसतीच तनामनाची, नाती नसतातच ही... नजरच सांगून जाते... प्राण ओतलेला असतो एकमेकांत! तुमच्या दोघांविषयी वाटणारं, जे काही...दुसरं -तिसरं , काही नाही ...  ही ठेव मर्मबंधातली ! © प्रभा सोनवणे २५ मे २०२३ संपर्क – “सोनवणे हाऊस”, ३४८ सोमवार पेठ, पंधरा ऑगस्ट चौक, विश्वेश्वर बँकेसमोर, पुणे 411011 मोबाईल-९२७०७२९५०३,  email- [email protected] ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ.उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More

मराठी साहित्य – कवितेचा उत्सव ☆ “त्या” ☆ श्री आशिष मुळे ☆

श्री आशिष मुळे  कवितेचा उत्सव  ☆ “त्या” ☆ श्री आशिष मुळे ☆ किती आल्या अन किती गेल्या काही घुटमळल्या, काही थांबल्या काही बोलल्या, काही बुजल्या काही हसल्या अन काही रडल्या ।   थांबणाऱ्या नंतर आबोल झाल्या जाणाऱ्या न बोलता बोलून गेल्या हसणाऱ्या हसत हसत रडवून गेल्या रडणाऱ्या नंतर हास्यास्पद झाल्या ।   काही मात्र जिवाभावाच्या झाल्या जणू माझेच प्रतिबिंब झाल्या काही हवा करून गेल्या काही हवेत विरून गेल्या ।   पण….   सगळ्याच काहीतरी शिकवून गेल्या प्रगतीत माझ्या हातभार झाल्या आयुष्याच्या रखरखीत उन्हात माझ्या ‘कविता‘ माझी सावली झाल्या । © श्री आशिष मुळे ≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ.उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈...
Read More
image_print